Conjunctief: gebruik en tegenwoordige tijd - il congiuntivo: l'uso e il tempo presente


De conjunctief of aanvoegende wijs (il congiuntivo) is een alternatief voor de indicatief of aantonende wijs en wordt gebruikt in bijzinnen.
De conjunctief wordt vaak toegepast wanneer er sprake is van een subjectief of onwerkelijk element.

De conjunctief kan onder andere uitdrukking geven aan:
- gevoelens
- een mening
- hoop, wens, wil
- twijfel, onzekerheid
- onpersoonlijke constructies

Het wordt gebruikt na bepaalde werkwoorden + che, zoals (vertalingen onderaan de pagina:
- sono contento/felice/sorpreso che, mi (dis)piace che, ho paura che
- credo che, penso che, mi sembra che, mi aspetto che
- spero che, voglio che, desidero che, preferisco che, permetto che
- dubito che, non sono sicuro che
- è possibile/probabile che, è bello/bene/meglio/giusto che, è necessario/inutile che, sembra che
- si dice che, si pensa che

Het wordt gebruikt na bepaalde voegwoorden, zoals:
- sebbene, benché, nonostante, prima che, senza che, purché, affinché, malgrado, a condizione che

De conjunctief kent vier tijden. Op deze pagina wordt alleen de tegenwoordige tijd behandeld.

Regelmatig werkwoord - il verbo regolare


Vorming: stam (infinitief minus -are / -ere / -ire) + uitgang.

Regelmatig werkwoord
persoon -are
-ere
-ire
io
-i
-(isc)a
tu
lui / lei
noi
-iamo
-iamo
voi
-iate
-iate
loro
-ino
-(isc)ano

Opmerking:
- omdat de enkelvoudsvormen dezelfde uitgang gebruiken is het meestal nodig om het persoonlijk voornaamwoord te gebruiken


Onregelmatige werkwoorden - i verbi irregolari


Onregelmatige werkwoorden: essere en avere
werkwoord io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
essere
sia
siamo
siate
siano
avere
abbia
abbiamo
abbiate
abbiano


Onregelmatige werkwoorden
werkwoord io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
sapere
sappia
sappiamo
sappiate
sappiano
dovere
debba
dobbiamo
dobbiate
debbano
stare
stia
stiamo
stiate
stiano
dare
dia
diamo
diate
diano

De vormen van de eerste persoon meervoud zijn altijd gelijk aan die van de indicatief.
In geval van bovenstaande onregelmatige werkwoorden kunnen de andere vormen daarvan worden afgeleid.
Dovere heeft wel twee afwijkende vormen: debba en debbano (al bestaan in de indicatief ook de vormen debbo en debbano).

Voor andere onregelmatig werkwoorden zijn enkelvoud en derde persoon meervoud af te leiden van de eerste persoon enkelvoud indicatief.
Bij de eerste persoon enkelvoud wordt dan -o vervangen door -a en de derde persoon meervoud wordt verkregen door daaraan -no toe te voegen.

Belangrijkste overige onregelmatige werkwoorden
werkwoord io
tu
lui / lei
noi
voi
loro
potere
possa
possiamo
possiate
possano
volere
voglia
vogliamo
vogliate
vogliano
venire
venga
veniamo
veniate
vengano
tenere
tenga
teniamo
teniate
tengano
andare
vada
andiamo
andiate
vadano
fare
faccia facciamo
facciate
facciano
dire
dica
diciamo
diciate
dicano
bere
beva
beviamo
beviate
bevano


Hulpmiddelen en oefeningen:
- YouTube: uitlegvideo over het gebruik van de conjunctief en de vormen voor 'essere' en 'avere' (in het Engels)
- YouTube: uitlegvideo over het gebruik van de conjunctief (in het Italiaans)
- Zelfgemaakte Sporcle-quiz (typ): vervoegen van regelmatige werkwoorden