Onbepaalde, aanwijzende en overige voornaamwoorden

QUIZ: voornaamwoorden Italiaans-Nederlands
QUIZ: voornaamwoorden Nederlands-Italiaans
Overige voornaamwoorden
Italiaans Nederlands
tutto alles, helemaal
niente niets
nulla niets
qualcosa iets
qualcuno iemand
nessuno niemand, geen
tutti iedereen, allen
altro ander; nog een
proprio eigen
chiunque wie dan ook
qualunque welk(e) dan ook
qualsiasi welk(e) dan ook
ogni ieder, elk
ciascuno ieder, elk
ognuno ieder, elk
entrambi allebei
alcuni enkele, een paar
qualche enkele, een paar
parecchio aardig wat
cui waarvan, van wie


Aanwijzende voornaamwoorden
Italiaans Nederlands
questo deze, dit
quello die, dat
ciò deze, dit, die, dat
codesto deze, dit, die, dat
stesso dezelfde, hetzelfde
medesimo dezelfde, hetzelfde
tale zo'n, zulk(e)


Onbepaalde voornaamwoorden