Overige voornaamwoorden (o.a. onbepaalde)

Overige voornaamwoorden
Italiaans Nederlands
tutto alles, helemaal
niente niets
nulla niets
qualcosa iets
qualcuno iemand
nessuno niemand, geen
tutti iedereen, allen
chiunque wie dan ook
ciascuno ieder, elk
ognuno ieder, elk
entrambi allebei
parecchio aardig wat

Aanwijzende voornaamwoorden
Italiaans Nederlands
questo deze, dit
quello die, dat
stesso dezelfde, hetzelfde
tale zo'n, zulk(e)

Onbepaalde voornaamwoorden