Alfabet en uitspraak

Het Italiaanse alfabet bestaat uit 21 letters. De j, k, w, x en y worden alleen gebruikt in leenwoorden.

Italiaanse alfabet
letter naam fonetisch in Nederlands diacritische tekens
A a ah à
B bi bie
C ci tsjie
D di die
E e eh è, é
F effe effe
G gi dzjie
H acca akka
I i ie ì
J i lunga ie loenga
K cappa kappa
L elle elle
M emme emme
N enne enne
O o oh ò, ó
P pi pie
Q cu koe
R erre erre
S esse esse
T ti tie
U u oe ù
V vu / vi voe / vie
W doppia vu/vi doppia voe/vie
X ics ieks
Y ipsilon / i greca iepsielon / ie greeka
Z zeta dzehta

YouTube: uitlegvideo over het alfabet (in het Engels)
YouTube: uitlegvideo over de uitspraak (in het Engels)

Voorbeelden

casa (uitspraak: kahsah)
cento (uitspraak: tsjentoh)
cima (uitspraak: tsjiemah)
corpo (uitspraak: kohrpoh)
cucina (uitspraak: koetsjienah)
ciao (uitspraak: tsjau)
gatto (uitspraak: gahtoh)
gemello (uitspraak: dzjehmelloh)
giardino (uitspraak: dzjardienoh)
gola (uitspraak: gohlah)
guglia (uitspraak: goeljiah)
grazie (uitspraak: grahtsjieje)
che (uitspraak: keh)
chilometro (uitspraak: kielohmetroh)