Conjunctief: onvoltooid tegenwoordige tijd - il congiuntivo presente

Regelmatig werkwoord - il verbo regolare

Vorming: stam + uitgang.

Regelmatig werkwoord
persoon -are -ere -ire
io -i -(isc)a
tu
lui / lei
noi -iamo -iamo
voi -iate -iate
loro -ino -(isc)anoOnregelmatige werkwoorden - i verbi irregolari

De eerste persoon meervoud, de noi-vorm, is altijd gelijk aan de indicatief.
De tweede persoon meervoud, de voi-vorm, gebruikt diezelfde noi-stam maar dan met uitgang -iate in plaats van -iamo.

Voor het verkrijgen van de enkelvoudsvorm en derde persoon meervoud zijn er twee groepen te onderscheiden.
De ene groep bestaat uit essere en de vier werkwoorden met een éénlettergrepige eerste persoon enkelvoud indicatief.
Deze werkwoorden gebruiken diezelfde noi-stam met voor het enkelvoud de uitgang -ia in plaats van -iamo en voor de derde persoon meervoud -iano in plaats van -iamo.

Onregelmatige werkwoorden
werkwoord io tu lui / lei noi voi loro
essere sia siamo siate siano
avere abbia abbiamo abbiate abbiano
sapere sappia sappiamo sappiate sappiano
stare stia stiamo stiate stiano
dare dia diamo diate diano

QUIZ: vervoegen van regelmatige + bovenstaande onregelmatige werkwoorden
Bij andere onregelmatige werkwoorden zijn enkelvoud en derde persoon meervoud af te leiden van de eerste persoon enkelvoud indicatief.
Het enkelvoud gebruikt de io-vorm met slotletter -o in plaats van -a. Voor de derde persoon meervoud wordt daar nog -no aan toegevoegd.

Afwijking bij dovere: debba en debbano (in de indicatief zijn devo en devono namelijk vervangingen voor de nu verouderde vormen debbo en debbono).

Belangrijkste overige onregelmatige werkwoorden
werkwoord io tu lui / lei noi voi loro
dovere debba dobbiamo dobbiate debbano
potere possa possiamo possiate possano
volere voglia vogliamo vogliate vogliano
venire venga veniamo veniate vengano
tenere tenga teniamo teniate tengano
andare vada andiamo andiate vadano
fare faccia facciamo facciate facciano
dire dica diciamo diciate dicano
bere beva beviamo beviate bevano

QUIZ: vervoegen van bovenstaande onregelmatige werkwoorden
QUIZ: vertalen van werkwoordsvervoegingen van regelmatige en onregelmatige werkwoorden naar het Italiaans

Voorbeeldzinnen

Suppongo che sia necessario. = Ik veronderstel dat het nodig is
Lei teme che lui non venga alla festa. = Zij is bang dat hij niet naar het feest komt.
Sebbene non sappia l'olandese, Anna è riuscita a capire il significato della frase. = Hoewel ze geen Nederlands kan, is Anna erin geslaagd de betekenis van de zin te begrijpen.